CV IEËRE ROAD DE SJWEËGELSÖPPERS PRESENTEERT

GALA OAVEND

 CV IEËRE ROAD DE SJWEËGELSÖPPERS PRESENTEERT

GALA OAVEND

OZZE LINE-UP

OZZE LINE-UP

GALA OAVEND

Mit sjtolz presenteere vier och dit joar wer ozze geweldige Gala-Oavend. Vier hant och dit joar wer ee fantastisch program vuur uch samengejteld. De buut is va Fer Kousen, verder Kartoesj, Beppie Kraft, GAASSS!!! en Promilaasj als aafsjluiter! Komt alle noa d’r Harmoniezaal an ‘t Sunplein, kaate in d’r vuurverkoop en an d’r ingang te koop vuur mar € 10,00!

WAAR

D’r Harmoniezaal 

Sunplein

WANNEER

Zaterdag 

25 januari 2020

KAARTVERKOOP

Café Dierks

Café de Belvauer

Device Frame

GALA OAVEND

Mit sjtolz presenteere vier och dit joar wer ozze geweldige Gala-Oavend. Vier hant och dit joar wer ee fantastisch program vuur uch samengejteld. De buut is va Fer Kousen, verder Kartoesj, Beppie Kraft, GAASSS!!! en Promilaasj als aafsjluiter! Komt alle noa d’r Harmoniezaal an ‘t Sunplein, kaate in d’r vuurverkoop en an d’r ingang te koop vuur mar € 10,00!

WAAR

D’r Harmoniezaal Sunplein

WANNEER

Zaterdag 25 januari 2020

KAARTVERKOOP

Café Dierks & Café de Belvauer

Device Frame

DOE BIS D’R TOCH OCH WER BEI?

DOE BIS D’R TOCH OCH WER BEI?